WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY WŁOSKIE PODRÓŻE 

ZASADY OGÓLNE

Włoskie Podróże s.c. stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego oraz o ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. - o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2361) oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r, o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017r., poz.1553) , niniejsze Warunki Uczestnictwa. Organizatorem imprez jest Włoskie Podróże s.c. zwane dalej Biurem Podróży posiadające gwarancję ubezpieczeniową UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., której beneficjentem jest Marszałek Województwa Opolskiego.

I. REZERWACJA, ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie z Biurem Podróży umowy o udział w imprezie turystycznej następuje przez dokonanie rezerwacji online za pośrednictwem serwisu internetowego www.wloskiepodroze.pl. lub w siedzibie Biura Podróży.

2. Osoba dokonująca rezerwacji (pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych osób o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.

3. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej dokonywane jest przez jej rodziców lub prawnych opiekunów, a w innych sytuacjach wymaga pisemnej zgody jej rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Jednocześnie z zawarciem umowy Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę wynoszącą 30% ceny podstawowej imprezy turystycznej od osoby w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli zgłoszenie następuje na mniej niż 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić pełną wartość tego produktu.

5. Organizator dopuszcza możliwość odstępstwa od zasady określonej w pkt I ust. 4, wówczas w umowie zawarte zostaną uzgodnione z Uczestnikiem terminy i wysokości wpłaty (wpłat).

6. Miejscem płatności jest siedziba Biura Podróży, siedziba biura pośredniczącego w sprzedaży imprez lub wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy.

7. Nieuregulowanie należności w ustalonym terminie (terminach) spowoduje automatyczne wygaśnięcie umowy. Uczestnikowi przysługują wówczas zwroty zgodne z warunkami rezygnacji podanymi w pkt IV.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Uczestnik ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej umowy.

2. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania imprezy turystycznej do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów oraz rezydentów, o których mowa w ofercie.

3. W celu sprawnego przebiegu imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest stosować siędo zaleceń pilota, przestrzegać, punktualności, przepisów porządkowych obowiązujących w środkach komunikacji publicznej, a także norm prawnych i zasad współżycia społecznego obowiązujących w kraju i za granicą.

4. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy oraz przestrzegać przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym (regulacje na obszarze UE).

5. Jeżeli Uczestnik podczas podróży nie będzie legitymował się polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązekpoinformować o tym fakcie Biuro Podróży, które udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów, które obowiązują Uczestnika.

6. Uczestnik ponosi odpowiedzialnośćmaterialną za szkody wyrządzone przez siebie, osoby znajdujące się pod jego opieką, za które ponosi odpowiedzialność w czasie trwania imprezy turystycznej i zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z przepisami prawa lub do pokrycia kosztów ich usunięcia.

7. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy turystycznej zagrażającego interesom innych Uczestników, Biura Podróży lub osób działających w jego imieniu, Biuro Podróży ma prawo do rozwiązania umowy.

III. ODWOŁANIE IMPREZY. ZMIANA PROGRAMU

1. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku:

- wzrostu kosztów transportu,

- wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,

- wzrostu kursów walut.

2. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona

3. O zmianach cen imprezy turystycznej Biuro Podróży ma obowiązek powiadomić Uczestnika w formie elektronicznej lub pisemnie.

4. Biuro Podróży zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej do 20 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych (w szczególności decyzji władz państwowych, niewystarczającej liczby zgłoszeń przyjętych do kalkulacji). Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, a jedynie zwrot całości wpłaconej zaliczki bez odsetek.

5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany w trakcie trwania imprezy turystycznej, Biuro Podróży zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takich możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

2. Rezygnacja z udziału w imprezie turystycznej następuje w momencie przyjęcia jej w formie pisemnej przez Biuro Podróży, osobiście, w formie elektronicznej lub listem poleconym. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Biuro Podróży pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie.

3. Uczestnik może odstąpić od umowy bez zobowiązań finansowych wobec Biura Podróży jeżeli:

- program imprezy ulegnie istotnej zmianie, a Uczestnik nie zaakceptuje zmienionego programu i zawiadomi Biuro Podróży o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie,

- przed rozpoczęciem imprezy jej cena wzrośnie, a Uczestnik pisemnie powiadomi Biuro Podróży o odstąpieniu od umowy najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie.

4. W przypadkach o których mowa w pkt IV ust. 3 oraz w przypadku odwołania imprezy turystycznej, Biuro Podróży zwraca pełną wpłaconą kwotę.

5. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy z innych powodów niż podano w pkt IV ust. 3 uprawnia Biuro Podróży do potrącenia rzeczywiście poniesionych przez nie kosztów związanych z umową w wysokości nie wyższej niż kwota ustalona w dalszej części niniejszego punktu;

- do 40 dni przed datą wyjazdu

– stała opłata manipulacyjna 300 PLN od osoby,

- od 39 dni do daty wyjazdu - Uczestnik i Biuro Podróży będą dokonywać indywidualnych rozliczeń.

6. Rozliczenie z Uczestnikiem w przypadku, o którym mowa w pkt. IV ust. 5 nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu imprezy turystycznej.

7. Uczestnik może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów rezygnacji, jeśli wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki Uczestnika wynikające z umowy. Osoba rezygnująca i osoba wstępująca w jej miejsce do umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Biuro Podróży w wyniku zmiany Uczestnika.

V. UBEZPIECZENIE

1. W ramach imprezy zagranicznej Biuro Podróży zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Przedmiot i sumy ubezpieczeń: KL (koszty leczenia) i natychmiastowa pomoc assistance – 100.000 EUR, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – 4.000 EUR, OC (odpowiedzialność cywilna) – 50.000 EUR oraz BP (bagaż podróżny – 400 EUR. Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia COVID 19 za granicą.

2. Wymieniona wyżej ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, umowa w przedmiocie którego to ubezpieczenia może zostać zawarta przez Uczestnika w momencie zawarcia umowy. Składka ubezpieczenia wynosi 2,8% wartości imprezy turystycznej.

3. Z roszczeniami wynikającymi z ubezpieczenia uczestnik występuje bezpośrednio do działu likwidacji szkód ISON Care sp. z o.o. ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa lub na adres mailowy: likwidacja-turystyka@isoncare.eu

VI. GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

Biuro Podróży oświadcza, że posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej wydanej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, oraz, że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wypłata środków z gwarancji następuje:

- w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy lub kosztów powrotu do kraju poprzez Opolski Urząd Marszałkowski, ul.Piastowska 14, 45-082 Opole

- w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony w zdaniu poprzedzającym, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

VII. REKLAMACJE, REALIZACJA UMOWY

1. Biuro Podróży zobowiązuje się do świadczenia usług określonych w ofercie oraz w umowie.

2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z własnej winy lub z których zrezygnował, a także nie przysługują mu odsetki od zaliczek lub kwot zwracanych, niezależnie od tytułu zwrotu.

3. Reklamacje w sprawie usług winny być niezwłocznie, nie później niż na drugi dzień, zgłoszone u pilota lub rezydenta desygnowanego przez Biuro Podróży. Jeżeli reklamacja nie mogła zostaćuwzględniona w trakcie trwania imprezy turystycznej poprzez odpowiednie świadczenie zastępcze, należy ją zgłosićw Biurze Podróży w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Biuro Podróży zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.

4. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody powstałej z przyczyn leżących po stronie Biura Podróży; przy czym odpowiedzialność odszkodowawcza Biura Podróży nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność ceny imprezy turystycznej.

5. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty, których Uczestnik używa w trakcie imprezy turystycznej wyłącznie we własnym zakresie (lub powierza ich używanie innej osobie) bez względu na ich wartość.

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, Biuro Podróży uzasadnia na piśmie przyczyny odmowy.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zawarcie umowy stanowi zgodę Uczestnika na gromadzenie i przetwarzanie przez Biuro Podróży danych osobowych Uczestnika w celu wywiązania się z umowy lub, gdy jest to niezbędne, do wypełnienia innych usprawiedliwionych celów Biura Podróży związanych z prowadzoną działalnością. Przetwarzanie przez Biuro Podróży danych osobowych w innych celach niż powyższe wymaga uprzedniej zgody Uczestnika. Administratorem danych osobowych jest Biuro Podróży. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmiany.

2. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. - o usługach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r, o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

3. Sprawy sporne mogące wyniknąć podczas realizacji umowy będą rozpatrywane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Biura Podróży. Biuro Podróży Włoskie Podróże