POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne:

Niniejsza Polityka prywatności ma wyłącznie charakter informacyjny. Określa przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.wloskiepodroze.pl. Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

2. Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych Klientów Biura Podróży Włoskie Podróże jest Sylwester Legut i Mariola Legut prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Włoskie Podróże s.c. S.Legut, M.Legut (dalej jako „Administrator”).

3. Dane kontaktowe:

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: info@wloskiepodroze.pl lub pisemnie na adres: Włoskie Podróże, ul. Aleja Jana Pawła II 3/2, 48-340 Głuchołazy.

4. Zasady przetwarzania danych osobowych:

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Administrator oświadcza, że korzystanie z serwisu internetowego Włoskie Podróże, w tym zawieranie umów jest dobrowolne. Również związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z serwisu internetowego jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci zawarcia umowy z Administratorem. Wówczas podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. w celu zawierania umów ubezpieczenia, prowadzenia ksiąg podatkowych itp.)

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w następujących celach:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych

- przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego Administratora

- marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora

- udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną na adres e-mail: info@wloskiepodroze.pl lub pisemnie na adres: Włoskie Podróże, ul.Aleja Jana Pawła II 3/2, 48-340 Głuchołazy

- realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy

- archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora , w tym  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora

6. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe związane z zawarciem i realizacją umowy są przechowywane przez okres wymagamy przepisami prawa.

W przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

7. Kategorie danych osobowych:

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres zameldowania lub adres korespondencyjny, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy), a także dane każdego uczestnika imprezy turystycznej: imię i nazwisko, adres zameldowania lub adres korespondencyjny, datę urodzenia, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu (stacjonarny i/lub komórkowy).

Dodatkowo Administrator może przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

Podany zakres jest maksymalny – powyższe dane są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wykonania usługi w ramach danej umowy.

8. Odbiorcy danych:

Z uwagi na konieczność prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego Włoskie Podróże oraz w celu realizacji zawieranych umów, niezbędne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych oraz przekazywanie danych osobowych Klientów innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców np:

- dostawcy usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych

- dostawcy usług prawnych i doradczych wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony praw

- dostawcy usług księgowych - organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe, instytucje bankowe, z którymi Administrator ma zawarte umowy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umów zawartych z Klientami oraz inne podmioty uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

- przewodnicy i piloci turystyczni, hotele i inne obiekty hotelarskie itp. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe (również do państwa trzeciego) jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Uprawnienia Klientów:

1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

2. W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawie polskim.

5. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. W celu realizacji powyższych uprawnień można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w pkt 3 niniejszej polityki prywatności.

10. Profilowanie w serwisie internetowym:

Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Serwisie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonej rezerwacji, przesłanie propozycji imprezy turystycznej, lub zaproponowanie korzystniejszych warunków dotyczących rezerwacji. Jednocześnie, to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych w ten sposób propozycji.

11. Pliki Cookies:

1. Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z www.wloskiepodroze.pl

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

a)  rozpoznanie urządzenia używanego przez Klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

b)  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;  utrzymanie sesji użytkownika serwisu,

c)  dostosowanie zawartości i funkcjonowania serwisu poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Klient, z jakiej   wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z serwisu.

4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Więcej informacji o ciasteczkach: wszystkoociasteczkach.pl